Privacyverklaring Holie Pizza

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Holie Pizza vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Binnen deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, wanneer en voor welk doel. Deze versie is voor het laatst aangepast op zondag 1 januari 2023.

Wie zijn wij?

Wij zijn Holie Pizza VoF een pizza catering bedrijf in Nederland gevestigd op Van Naeltwijckstraat 53, 2274 NW Voorburg. U kunt ons bereiken of contact met ons opnemen via
info@holiepizza.nl
voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. 

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze catering laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt voor verwerking.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens, waaronder het IBAN rekeningnummer
 • IP-adres nummer (gemaskeerd(
 • Social media
 • Nieuwsbrief

Doeleinden verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren en verwerken van boekingen
 • Beantwoorden en afhandelen van contactverzoeken
 • Analyseren van statistieken en optimaliseren van de website
 • Het tonen van relevante content en advertenties die zijn afgestemd op uw interesses

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden die de informatie voor hun eigen doeleinden zullen gebruiken. Voor het leveren van onze diensten maken wij wel gebruik van derde partijen, zoals Google, Smartlook en Facebook. Met deze derden maken wij altijd afspraken volgens de rolverdeling tussen partijen, zoals bedoeld in artikel 26 (voor verwerkingsverantwoordelijken bij Holie Pizza) en artikel 28 AVG (voor verwerkers namens Holie Pizza).
Onze website maakt gebruik van cookies, (script)tags, pixels en vergelijkbare technologieën (van derden), hierna gezamenlijk te noemen "cookie" of "technologie".Wij gebruiken deze technologieën om bepaalde gebruiksgegevens te verwerken, waaronder:
 • HTTP-headerinformatie, waaruit onder meer uw webbrowsertype, apparaat, besturingssysteem en schermresolutie kan worden afgeleid. Het kan ook informatie bevatten over het land van herkomst, taalinstellingen en de herkomst-URL.
 • Identifiers met betrekking tot uw apparaat, browser of netwerk, zoals uw (geanonimiseerde) IP-adres, reclame-, apparaat- of cookie-ID.
 • Interacties met onze website. Denk hierbij aan paginaweergaven, klik-, tik-, scrollinstructies en uw (afgebroken) aankopen via onze websites.

Cookies, (script)tags en pixels

Onze website maakt gebruik van cookies, (script)tags, pixels en vergelijkbare technologieën (van derden), hierna gezamenlijk te noemen "cookie" of "technologie".Wij gebruiken deze technologieën om bepaalde gebruiksgegevens te verwerken, waaronder:
 • HTTP-headerinformatie, waaruit onder meer uw webbrowsertype, apparaat, besturingssysteem en schermresolutie kan worden afgeleid. Het kan ook informatie bevatten over het land van herkomst, taalinstellingen en de herkomst-URL.
 • Identifiers met betrekking tot uw apparaat, browser of netwerk, zoals uw (geanonimiseerde) IP-adres, reclame-, apparaat- of cookie-ID.
 • Interacties met onze website. Denk hierbij aan paginaweergaven, klik-, tik-, scrollinstructies en uw (afgebroken) aankopen via onze websites.

Wij verwerken gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:
 • Functioneel: Het gebruik van cookies wordt functioneel ingeschakeld met behulp van Google Tag Manager. We slaan je cookievoorkeuren - interessant genoeg - op in een cookie, die 180 dagen geldig is. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang art. 6 lid 1f.
 • Analytisch: Wij gebruiken Google Analytics en Smartlook. Deze technologieën stellen ons in staat om het gebruik van onze website te analyseren op basis van (anonieme) statistieken en heatmaps. De geaggregeerde gebruiksgegevens bevatten geen direct identificeerbare informatie zoals een naam, maar zijn eenvoudig gekoppeld aan een onbeduidend pseudoniem dat lijkt op zoiets als "pd29737374238474". Het gebruik van beide derde partijen is essentieel voor de levering van onze digitale diensten. Grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang art. 6 lid 1f.
 • Marketing en personalisatie: Met uw toestemming gebruiken we Facebook ook om u (niet) gepersonaliseerde advertenties te tonen en om onze marketingcampagnes te analyseren en te optimaliseren. Om u zo goed mogelijk te kunnen benaderen maken wij ook gebruik van Facebook Advanced Matching. Hiervoor delen wij een versleuteld (lees: niet leesbaar) e-mailadres en/of telefoonnummer met Facebook. Zo kan Facebook jou als gebruiker nog makkelijker herkennen en kunnen wij jou advertenties laten zien.
 • Veiligheid: Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot, vernietiging en mutatie van persoonsgegevens te beperken. Wij maken onder andere gebruik van de nieuwste vorm van HTTPS-encryptie, wat inhoudt dat de verbinding tussen uw browser en onze server strikt vertrouwelijk is.

Bewaartermijn

Afhankelijk van de persoonsgegevens die wij verwerken hanteren wij een specifiek bewaartermijn. Denk hierbij aan solliciteren (4 weken of 1 jaar) bij ons of het verwerken van financiële gegevens (7 jaar) op basis van de overeenkomst tussen u en Holie Pizza.

Rechten en gegevensbescherming

U bent onze klant. Daarom kunt u ons altijd vragen of wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen en om wat voor gegevens het gaat.
 • Rechten van betrokkenen: Onder de AVG heeft u als klant of sollicitant het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken, te verwijderen en op dusdanige wijze te ontvangen dat de gegevens eenvoudig over te dragen zijn aan een andere organisatie. U heeft dus de mogelijkheid om voor uw zelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Recht van inzage: U kunt van Holie Pizza een verklaring verlangen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens, met welk doel en voor welke duur dit gebeurt, om welke categorieën van gegevens het gaat, aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers deze gegevens worden verstrekt.
 • Recht op rectificatie, vervollediging en beperking: U kunt de rectificatie of vervollediging van u betreffende onjuiste of onvolledige gegevens verlangen. Dit houdt in dat u het recht heeft om wijzigingen aan te brengen betreffende onjuiste persoonsgegevens. Op basis van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht deze gegevens te vervolledigen indien persoonsgegevens onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswisseling: U kunt met name bij een intrekking van uw toestemming de wissing van u betreffende gegevens verlangen. Dit houdt in dat gegevens verwijderd worden wanneer mogelijk één van de volgende gevallen van toepassing is:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • De toestemming wordt ingetrokken voor het verwerken van de persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van verwerking: Dit houdt in dat u Holie Pizza kunt vragen om het stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens mits één van de volgende gevallen van toepassing is:
  • Als u het vermoeden heeft dat Holie Pizza onjuist uw persoonsgegevens heeft gebruikt. Holie Pizza dient dan controle uit te voeren of de gegevens volledig en kloppend zijn.
  • Mocht Holie Pizza bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken en u wilt dat deze gegevens niet gewist worden.
  • De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor Holie Pizza deze heeft verzameld. Echter heeft u deze gegevens wel nodig voor een rechtsvordering.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de beschikbaarstelling van u betreffende persoonsgegevens in een machine leesbaar formaat te verlangen. Dit houdt in dat persoonsgegevens overgedragen worden in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u. Dit recht is alleen van toepassing als de verwerking:
  • Berust op toestemming of op basis van een contractuele overeenkomst.
  • De verwerking via geautomatiseerde processen verloopt.
  • De gegevens van u afkomstig zijn, dit betekent dat gegevens die worden aangeleverd vanuit Holie Pizza niet onder overdraagbaarheid vallen.
 • Recht op bezwaar: U kunt in principe bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien hier een legitieme reden voor is. Dit kan het geval zijn wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van direct marketing. 
 • Recht op het intrekken van toestemming: U kunt te allen tijde uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken indien hier een legitieme reden voor is. Dit kan het geval zijn wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt bij toepassing van tracking/marketing cookies. 
 • Recht om een klacht in te dienen: U kunt het oneens zijn met de manier waarop Holie Pizza omgaat met uw persoonsgegevens. U heeft dan het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Aanpassingen of veranderingen aan de privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt bijgewerkt in het geval van herziening. Indien nodig informeren wij u over de wijzigingen via onze nieuwsbrief. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-09-2022. 

Yummy! Tijd voor Cookies

Door te klikken op “Accepteren” ga je akkoord dat we cookies opslaan. Met deze cookies kunnen wij de website analyseren en verbeteren. Lees onze
Privacyverklaring
voor meer informatie.